TELAH DATANG ZAMANNYA (6/9): Mereka mengetahui kebenaran tetapi menyembunyikannya

2,952
by admin, 10 years ago
189 78
"Kalian akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah (jalan hidup) orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga andai mereka memasuki lubang biawak, maka kalian pun mengikuti mereka". Kami (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka adalah orang-orang Yahudi, dan Nashrani". Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka". [HR. Al-Bukhari (3456) dari Abu Said Al-Khudri -radhiyallahu anhu-]".[Lihat Al-Ibda fi Madhorril Ibtida (hal. 254-255)] "Sesungguhnya orang yang rosak dari ULAMA kita, maka padanya ada penyerupaan terhadap yahudi. Dan orang yang rosak dari kalangan AHLI IBADAH kita maka padanya ada penyerupaan dengan nashrani." (Dinukil dari Kitab Iqtidha Shirathil Mustaqim oleh Syeikhul Islam 1/68 ) "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kaum tersebut". [HR. Abu Daud dalam Sunan-nya (4031) dan Ahmad dalam Al-Musnad (5114, 5115, & 5667), Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushonnaf (19401 & 33016), Al-Baihaqiy dalam Syuab Al-Iman (1199), Ath-Thobroniy dalam Musnad Asy-Syamiyyin (216), Al-Qudhoiy dalam Musnad Asy-Syihab (390), dan Abd bin Humaid dalam Al-Muntakhob (848). Hadits ini di-shohih-kan oleh Al-Albaniy dalam Takhrij Musykilah Al-Faqr (24)].