Akidah Syeikh Abd Qadir Al-Jailani (5/6)

1,714
by admin, 11 years ago
92 33
Kemudian pada hal. 73, beliau berkata: Keterangan yang menyebutkan bahawa Allah bersemayam di atas Arsy-Nya itu juga telah disebutkan di dalam setiap Kitab yang pernah Allah Turunkan kepada setiap Nabi yang pernah diutus (ke muka bumi ini), tanpa disebut¬kan tentang kaifiah (hakikat bentuk)nya, kerana Allah akan tetap memiliki Sifat ketinggian ('uluw) dan kemam¬puan (qudrah), dan Allah juga memiliki Sifat menguasai (istiila1) dan mengalahkan (ghalabah) atas setiap hamba-hamba-Nya, seperti: Arsy dan yang lainnya dari makhluk ciptaan Allah. Akan tetapi Sifat istiwa' itu tidak boleh untuk diertikan dengan menguasai (istaiilaf) dan menga¬lahkan (ghalabah), kerana Sifat istiwa' (bersemayamnya) Allah di atas 'Arsy itu merupakan Sifat Zatiah (Yang dimaksud dengan "Sifat Zatiyah" adalah sifat yang selalu ada dan akan terus ada pada Allah, dan tidak mungkin berpisah dari-Nya.) bagi Allah, sebagaimana Allah telah mengkhabarkan sendiri tentang hal itu (di dalam Al-Qur-an) kemudian Allah memperjelas lagi hal ini di dalam 7 ayat yang terdapat di dalam Al-Qur-an. (Tujuh tempat tersebut dalam Al-Qur-an adalah al-A'raaf: 54, Yunus: 3, ar-Ra'd: 2, Thaha: 5, al-Furqaan: 59, as-Sajadah: 4, dan al-Hadid: 4) begitu juga (telah diterangkan oleh Rasul-Nya) di dalam Sunnah beliau yang datang dari beliau shallallaahu 'alailu wa sallam, dan Sifat ini adalah Sifat yang terus-menerus ada dan sesuai bagi Allah 'Azza wa Jalla, seperti halnya dengan Sifat Tangan, Wajah, Mata, Pendengaran, Penglihatan, Hidup dan al-Qudrah (Kemampuan). Sifat Ketinggian (al 'Uluw) Syeikh mengatakan di dalam al Ghunyah hal. 71: Allah berada di atas, bersemayam di atas 'Arsy, menjaga dan memelihara kerajaan, Yang Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, (dimana Allah Ta'ala telah berfirman:) "Kepada-Nya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya" [Fathir (35): 10], (dan Allah 'Azza wa Jalla juga, telah, berfirman:) "Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu."[QS. As-Sajadah (32): 5] Beliau juga mengatakan di dalam al Ghunyah hal. 72: Arsy (Allah. Yang) Maharahman berada di atas air, dan Allah Ta'ala berada (bersemayam) di atas 'Arsy.