Manhaj Salaf Akidah Salaf (5/8)

1,474
by admin, 11 years ago
98 21
SIAPA AHLI SUNNAH WAL-JAMAAH? Kita perlu memahami pengertian di segi bahasa dan syara.  Istilah "Ahli Sunnah wal-Jamaah"  terdiri dari tiga kalimah, iaitu "Ahli", "Sunnah" dan "al-Jamaah". AHLI Perkataan "Ahli" mengikut Bahasa Arab: 1. "Pakar, Yang Berilmu atau Yang Pandai"  sebagaimana firman Allah: "Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui".  (QS. Al-Anbiya, 21:7) 2. "Pengikut atau Anggota" satu-satu aliran atau kumpulan, contohnya dalam firman Allah: "Hai Ahli Kitab!  Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya".  (QS. Ali Imran, 3:70) "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya".  (QS. Taha, 20:132) AS-SUNNAH Menurut bahasa: "Tariqah" (الطريقة) "Jalan" [1] atau sirah (السيرة) "Sirah". [2]  Sebagaimana yang dikatakan: "As-Sunnah ialah jalan, sama ada yang terpuji (baik) atau yang keji (jahat)". [3] Menurut syara: "Apa yang diambil (diterima, dinukil, dipindah dan diriwayatkan) dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam dan para sahabat baginda berkenaan akidah dan amal". [4]  atau: "Cara (jalan) yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam yang dibina  (diambil) dari kitab Allah Ta'ala (al-Quran), sunnah RasulNya dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat sekalian yang telah diijmakkan oleh mereka". [5] AL-JAMAAH Diambil dari kalimah (الجمع) yang boleh diertikan sebagai berikut: "Mengumpulkan  atau menyatupadukan yang berpecah-belah". [6] Al-Jamaah juga menunjukkan perkumpulan manusia yang bersatu untuk tujuan yang sama.  [7] Golongan terbesar atau yang paling ramai (السواد الاعظم) dari kalangan umat Islam. [8] Golongan para ulama yang mujtahid. [9] Setiap Umat Islam yang bersatu di bawah satu amir (pemerintah Islam). [10] "Secara khususnya Al-Jamaah ialah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam." [11] Sabda Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam: "Hendaklah kamu kembali kepada sunnahku dan sunnah para Khulafa ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk selepasku". [12] Setiap mukmin yang mengikut kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam [13]  "Al-Jamaah: Iaitu serupa dengan apa yang ada pada diriku dan para sahabatku" [14] "Al-Jamaah ialah apabila (engkau) mengikuti kebenaran sekalipun engkau hanya seorang diri (keseorangan)." [15] "Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu". (QS. Al-Baqarah, 2:147) "Jamaah" ialah: "Mereka yang tergolong dari kalangan para sahabat kerana mereka sentiasa di atas kebenaran, ahlinya dan golongan yang teramai (السواد الاعظم) mengikut fahaman (manhaj) salaf yang hak". [16] [1]   Lihat:  لسان العرب - مادة (سنن) [2] (1).  مختار الصحاح  Hlm. 133.  ar-Razi. (2).  Inilah takrif yang diberikan oleh Ibn Athir dalam النهاية فى غريب الحديث قى مادة : (سنن)   Jld. 2.  Hlm. 409. [3]   Lihat:  لسان العرب - مادة (سنن) [4]   لمعة الاعتقاد الى سبيل الرشاد  Hlm.  40.  al-Uthaimin. [5]   اهل السنة والجماعة ومنهج الاشاعرة فى توحيد الله تعالى  Juz. 1. Hlm 21. Khalid bin Abdul Latif bin Muhammad Nor. [6]   (1).   منهج اهل السنة والجماعة ومنهج الاشاعرة فى توحيد...