Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah (2 of 4)

22,058
by admin, 11 years ago
4202 472
TAKHRIJUL HADIS   Hadis "man kazaba a'laiya" dan  yang semakna dengannya tentang ancaman berdusta atas Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, darjatnya MUTAWATIR.   Telah diriwayatkan oleh berpuluh-puluh sahabat, sehingga dikatakan sampai dua ratus orang sahabat meriwayatkannya. Dan tidak satupun hadis mutawatir yang darjadnya lebih tinggi dari hadis "man kazaba a'laiya". [[1]]   Saya (Abdul Hakim bin Amir Abdat) berpandangan: Bahawa banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis di atas memberikan beberapa faedah yang menunjukkan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sering menyampaikan dan mengulang-ulang sabdanya tersebut.   Perhatian yang besar para sahabat dalam memelihara, dan menjaga betul-betul sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan segala sesuatu yang disandarkan orang kepada beliau Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Sehingga mereka saling berpesan dan berwasiat dan meriwayatkannya sesama mereka. Kemudian mereka menyampaikannya kepada Tabi'in dan Tabi'in menyampaikannya kepada Atba'ut Tabi'in dan seterusnya tercatat dan terpelihara dengan baik dan rapi di dewan-dewan Imam-imam Sunnah. Sehingga sepanjang pemeriksaan saya -hampi-hampir- tidak ada satupun Imam dari Imam-imam ahli hadis melainkan meriwayatkannya di kitab-kitab hadis mereka. Dari Amirul Mukminin fil hadis Al-Imam Bukhari sampai Imam Ibnul Jauzi radiiyallahu 'anhum wa jazaahumullahu 'anil Islam khairan. Ketinggian darjatnya dalam kesahihan dan kemutawatirannya dan mencapai tingkat teratas dalam martabat hadis-hadis mutawatir.   Sabda Nabi Saw: ....falyatabawaa... = hendaklah ia mengambil ertinya: Maka hendaklah ia mengambil untuk dirinya satu tempat tinggal (yakni di neraka).   Dikatakan seorang mengambil tempat, (yakni) apabila ia mengambilnya sebagai tempat tinggalnya (tempat menetap atau rumahnya). Maka sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. "Hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka". bentuk perintah yang maknanya khabar, atau bermakna mengancam, atau maknanya mengejek dan marah, atau mendoakan pelakunya yakni semoga Allah menempatkannya di neraka". [[2]]   SYARAH HADIS Menurut Imam Nawawi (rahimahullahu) hadis ini meliputi beberapa faedah dan sejumlah qawaa'id,   Haram meriwayatkan hadis mauduk/palsu atas orang yang telah mengetahui kemaudukannya atau berat sangkaan bahawa hadis tersebut mauduk. Maka barangsiapa yang meriwayatkan satu hadis yang ia ketahui atau berat sangkaannya bahawa hadis itu palsu dan ia tidak menjelaskan kepalsuannya, maka ia termasuk kedalam ancaman hadis di atas dan tergolong orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. [[3]]   Di bawah ini akan saya jelaskan lebih luas lagi:   1.   MAKNA DUSTA   Berkata Imam Nawawi di kitabnya Al-Azkar, halaman 326: "Ketahuilah! Sesungguhnya menurut mazhab Ahlus Sunnah bahawa dusta itu ialah: Mengkhabarkan tentang sesuatu yang berlainan (bebeza/menyalahi) keadaannya. Sama saja apakah engkau lakukan (dusta itu) dengan sengaja atau kerana kebodohanmu (tidak sengaja), akan tetapi tidak berdosa kalau kerana kebodohan (tidak sengaja) dan berdosa kalau dilakukan dengan sengaja". [[4]]   Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar di Al-Fath (1/211): "Sesungguhnya dusta itu ialah: Mengkhabarkan tentang sesuatu yang berlainan dengan keadaannya".     2.  MAKNA BERDUSTA ATAS NAMA NABI Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam   Menyandarkan sesuatu kepada beliau Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam baik berupa perkataan (qaul), perbuatan (fi'il) atau taqriri (persetujuan beliau atas perbuatan atau perkataan sahabat) dan segala sesuatu yang disandarkan kepada beliau Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dengan cara berdusta atas namanya Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Sama saja, apakah masalah-masalah hukum atau targhib dan tarhib dan nasihat-nasihat atau tarikh/sejarah dan lain sebagainya. Semuanya  adalah haram dan termasuk berbohong atas nama Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi di atas (semoga Allah merahmatinya).   Hadis atau riwayat dusta itu, Ulama kita menamakannya dengan "HADIS/RIWAYAT MAUDUK/PALSU" iaitu: "Hadis yang dibuat-buat/diada-adakan/ diciptakan orang secara dusta atas nama Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, baik dengan sengaja atau tidak sengaja". (lebih lanjut bacalah Muqaddimah Imam Muslim di kitab sahihnya). [[5]] [1] Lihat: Syarah Muslim (1/68) An-Nawawi, Fathul Bari (1/213) Ibnu Hajar. Tuhfatul Ahwaziy Syarah Tirmizi (7/418-420). [2] Al-Fath 1/211 dan Syarah Muslim 1/68. [3] Diringkas dari syarah Muslim 1/69-71 dan baca juga Al-Fath 1/210-214 & 7/310. [4] Lihat juga Syarah Muslim 1/69. [5] Muqaddimah Ibnu Shalah (hal. 47). Syarah Nukhbatul Fikr (hal. 80) Ibnu Hajar, Al Wadlu' fil Hadis (1/107), Taujihunnadazar ila...